[1]
2024. امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai. Taṣdīq. 5, 2 (Jan. 2024), 1–14. DOI:https://doi.org/10.56276/p31j0515.