[1]
2024. سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator. Taṣdīq. 5, 2 (Jan. 2024), 113–124. DOI:https://doi.org/10.56276/qbwn7y05.