(1)
سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani As Translator. Tasdeeq 2024, 5 (2), 113-124. https://doi.org/10.56276/qbwn7y05.