1.
امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai. Tasdeeq. 2024;5(2):1-14. doi:10.56276/p31j0515