1.
سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator. Tasdeeq. 2024;5(2):113-124. doi:10.56276/qbwn7y05