امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai. (2024). Taṣdīq, 5(2), 1-14. https://doi.org/10.56276/p31j0515