سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator. (2024). Taṣdīq, 5(2), 113-124. https://doi.org/10.56276/qbwn7y05