سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator. Taṣdīq, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 113–124, 2024. DOI: 10.56276/qbwn7y05. Disponível em: https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/index.php/Tasdeeq/article/view/118.. Acesso em: 23 may. 2024.