“امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai”. 2024. Taṣdīq 5 (2): 1-14. https://doi.org/10.56276/p31j0515.