“سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani As Translator”. 2024. Taṣdīq 5 (2): 113-24. https://doi.org/10.56276/qbwn7y05.