“امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai” (2024) Taṣdīq, 5(2), pp. 1–14. doi:10.56276/p31j0515.