“سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator” (2024) Taṣdīq, 5(2), pp. 113–124. doi:10.56276/qbwn7y05.