“احمد بشیر کی مکتوب نگاری: Ahmad Bashir’s Letter Writing” (2024) Taṣdīq, 5(2), pp. 125–135. doi:10.56276/zme02w16.