[1]
“سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani as Translator”, Tasdeeq, vol. 5, no. 2, pp. 113–124, Jan. 2024, doi: 10.56276/qbwn7y05.