“سعود عثمانی بحیثیت مترجم: Saud Usmani As Translator”. Taṣdīq, vol. 5, no. 2, Jan. 2024, pp. 113-24, https://doi.org/10.56276/qbwn7y05.