امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری

Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai

Authors

  • Dr Uzma Zareen Nazia Professor, Department of Persian, Oriental College, Punjab University Lahore. Author

DOI:

https://doi.org/10.56276/p31j0515

Keywords:

Amir Ali Shir Nvai, Herat, Turkish language, Persian language, Madrassa-e-Nezamia

Abstract

Amir Ali Shir Nvai (1440-1501A.D) was a well-known poet of Turkish and Persian languages as well as a writer, linguist, statesman, musician, and painter. He has left remarkable assets in Chughtai literature and construction works in his eras like Madrassa-e-Nezamia Herat, Ikhlasia, mosques, libraries bridges etc. This article sheds light on his biography, writings, works, and services in the best of the common man. Persian poetry of  Nvai, especially under the influence of Saadi Shirazi and Hafiz Shirazi, has been discussed, showing his command of Persian and Turkish language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

۱۔ اردو دایرۃ المعارف اسلامیہ، ج۲/۱۴، لاہور، دانشگاہ پنجاب

۲۔ امیر علیشیر در قصہ ھای اوزبکی، ابوالفضل آزمودہ، راہنمای کتاب، سال۲۰، ش۱۱-۱۲ (بھمن و اسفند۱۳۵۶)، ص۷۹۷- ۸۰۷

۳۔ امیر علیشیر نوایی ، نیکو ھمّت، مجلہ وحید، سال ۱۰ (۱۳۵۱) شمارہ۴، ص۴۲۹- ۴۳۵

۴۔ امیر علیشیر ، قویم الدولہ، ارمغان ، سال ۲۳، ش۵۳ (خرداد ۱۳۲۷)

۵۔ امیر علیشیر نوایی، میر غلام حامد، آریانا، سال۶، ش۹ (۱۳۲۸)

۶۔ بابر نامہ، ظہیر الدین محمد بابر شاہ، تصحیح محمد رضا نصیری، تہران، انتشارات موقوفات افشار، سال ۱۴۰۲۔

۷۔ پیوست سیاست و فرہنگ در عصر زوال تیموریان، مہدی فراہانی منفرد، تہران، انجمن آثار و مفاخر فرہنگی، ۱۳۸۲۔

۸۔ تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح اللہ صفا، تہران، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم، ۱۳۶۳۔

۹۔ تحفۃ سامی، تالیف سام میرزا صفوی، تصحیح فاطمہ انگورانی، تہران انجمن آثار و مفاخر فرہنگی ، تہران ۱۳۸۹۔

۱۰۔ تذکرۃ الشعراء ، دولت شاہ سمرقندی ، تصحیح محمد عباسی، تہران

۱۱۔ حبیب السیر ، غیاث الدین خواندمیر ، بہ اہتمام دبیر سیاقی ، تہران، انتشارات خیام، ۱۳۶۲

۱۲۔ دیوان ظہیر الدین محمد بابر ، بہ اہتمام شفیقہ یارقین، کابل ۱۳۶۲

۱۳۔ دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی، بہ اہتمام رکن الدین ہمایون فرخ، تہران، ابن سینا، ۱۳۴۲

۱۴۔ دیوان حافظ، تصحیح پرویز خانلری، تہران، خوارزمی ۱۳۶۲

۱۵۔ سبک شناسی، ملک الشعراء بہار، تہران، امیر کبیر ، ۱۳۳۷، ج۳

۱۶۔ سعدی و نوایی ، ہلال، ج۱۹ (۱۳۵۰) ، ش۵، ص۲۲-۲۳

۱۷۔ فرہنگ اعلام سخن ، حسن انوری ، انتشارات سخن، تہران، ۱۳۸۷

۱۸۔ کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، تہران ، انتشارات ہرمس ، ۱۳۸۵

۱۹۔ لیدیایگانیانس، میر علی شیرنوایی و عصر او، نشریہ دانشگاہ ادبیات تبریز، سال اول، ش۵ (مرداد ۱۳۲۷)، ص۳۲-۴۶

۲۰۔ مجالس المومنین ، میر نظام الدین علیشیر نوایی، بہ اہتمام علی اصغر حکمت، تہران، کتابفروشی منوچہری ۱۳۶۳

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

امیر علی شیر نوایی کی فارسی شاعری: Persian Poetry Of Amir Ali Shir Nvai. (2024). Taṣdīq, 5(2), 1-14. https://doi.org/10.56276/p31j0515